close menu
Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke opdracht die gegeven wordt door een opdrachtgever aan een entiteit van De Buck Hendrik, die bestaat uit (a) De Buck Hendrik (KBO0864.562.582) gevestigd te Lambroekstraat 143, 9230 Wetteren-België; (b) Hendrik De Buck BV (KBO0737.459.821) gevestigd te Lambroekstraat 143, 9230 Wetteren-België. De betrokken entiteiten van De Buck Hendrik worden hierna de ‘opdrachtnemer’ genoemd. De contactgegevens van de opdrachtnemer zij terug te vinden op debuckhendrik.be/contacteer-de-buck-hendrik-wetteren/
 2. Elke offerte van de opdrachtnemers blijft veertien dagen geldig, tenzij anders uitdrukkelijk vermeld op de offerte.
 3. Tenzij schriftelijk anders bepaald tussen partijen, geldt iedere overeenkomst met opeenvolgende prestaties die wordt gesloten tussen partijen voor een duur van 12 maanden. Behoudens schriftelijke opzegging uiterlijk twee maanden voor het einde van de lopende termijn, wordt de overeenkomst stilzwijgend verlengd voor een zelfde periode van 12 maand.
 4. Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst zijn leveringstermijnen louter indicatief. De opdrachtnemer is niet aansprakelijk in geval van vertraging en heeft steeds het recht om gedeeltelijke leveringen te doen. De opdrachtnemer heeft steeds het recht om de ophaaldag te veranderen in functie van haar organisatie. De opdrachtgever mag in geen geval de container laten ledigen door een derde.
 5. De opdrachtgever duidt op zijn verantwoordelijkheid de plaats aan waar de container geplaatst moet worden en moet erop toezien dat de wet, verordeningen en reglementen op dit gebied worden nageleefd en dat de vereiste vergunningen worden aangevraagd; en dat de container wordt geplaatst op een geschikte ondergrond. De opdrachtgever staat desgevallend in voor het voorzien van rijplaten en het aanbrengen van de vereiste signalisatie en verlichting. De opdrachtgever draagt alle lasten, kosten en eventuele boetes inherent aan de container of zijn inhoud die in rekening gebracht worden door de overheid. Eventuele boeten worden doorgerekend aan de opdrachtgever, verhoogd met een kostenforfait van 75€ (excl btw).
 6. Alle kosten (waaronder wachturen en verloren ritten) voor de opdrachtnemer onafhankelijk van zijn wil ontstaan, door oponthoud bij het neerzetten of afhalen van de container (vb. niet vrijstaan voor ophaling), zijn steeds ten laste van de opdrachtgever.
 7. Alle containers worden in goede staat van onderhoud ter beschikking gesteld. De containers zijn en blijven eigendom van de opdrachtnemer en mogen door de opdrachtgever niet worden onderverhuurd, uitgeleend of overgedragen. De opdrachtgever verbindt zich ertoe de containers te gebruiken als een voorzichtig en redelijk persoon overeenkomstig de bestemming ervan.
 8. Indien op verzoek van de opdrachtgever de container door een andere type dient te worden vervangen alsook ingeval de container bij beëindiging dient te worden teruggenomen, wordt een forfaitair bedrag van 100€ (excl btw) aangerekend. De container dient in dat geval proper en leeg te worden aangeboden.
 9. Afzetcontainers kunnen 7 dagen blijven staan zonder dat er huur wordt aangerekend. Vanaf dag 8 wordt er een vergoeding aangerekend van 3€/dag (excl btw).
 10. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor alle schade aan de container en zijn toebehoren ontstaan vanaf het ogenblik dat deze op de door de opdrachtgever aangewezen plaats is afgezet tot op het ogenblik van afhaling door de opdrachtnemer, ook indien deze schade zou zijn aangebracht door derden. De opdrachtgever dient iedere schade onverwijld na het ontstaan of ontdekken ervan te melden aan de opdrachtnemer.
 11. De opdrachtnemer is gerechtigd de container te allen tijde te inspecteren. De opdrachtgever zal de opdrachtnemer steeds toegang verlenen tot de plaats waar de container zich bevindt. De opdrachtnemer heeft steeds het recht om de container te herstellen of weg te halen, al dan niet te vervangen zonder dat de opdrachtgever daardoor aanspraak kan maken op enige vergoeding.
 12. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, mag de lading van de afzetcontainer maximaal tot aan de bovenrand gevuld zijn. Indien dit overschreden wordt, heeft de opdrachtnemer de keuze om alle bijkomende kosten als gevolg van het overladen in gewicht en/of volume aan te rekenen en eventuele boetes te verhalen op de opdrachtgever.
 13. De aangeboden afvalstromen moeten conform zijn aan de algemeen geldende voorwaarden van de opdrachtnemer, welke terug te vinden zijn op de website https://www.debuckhendrik.be/containerverhuur/
 14. De opdrachtgever is bovendien gehouden de wet, evenals alle verordeningen en reglementen, betreffende het storten van afval na te leven en dient te beschikken over de desgevallend vereiste toelatingen, vergunningen en documenten voor het te storten afval. De opdrachtgever verklaart dat, behoudens uitdrukkelijke afwijking in de overeenkomst, hij geen stoffen in de container zal storten waarvan het vervoer en/of de bewaring door de wet aan voorwaarden is onderworpen. De opdrachtgever verbindt er zich toe schriftelijk de aandacht van de opdrachtnemer te vestigen op elke eigenschap der in de container gestorte goederen die van enig belang kan zijn voor de behandeling, de veiligheid en de gezondheid.
 15. Indien de hoeveelheid, samenstelling of consistentie van de afvalstoffen afwijken van de eerder door de opdrachtgever verstrekte gegevens en/of niet conform zijn met het desgevallend afgeleverd staal, heeft de opdrachtnemer de keuze om (i) de reeds ingezamelde afvalstoffen te bewaren en deze te doen verwerken, waarbij alle kosten worden doorgerekend aan de opdrachtgever; of (ii) de afwijkende afvalstoffen terug te brengen naar de plaats van inontvangstneming, voor rekening en risico van de opdrachtgever. De opdrachtnemer kan in dat geval de eventuele kosten voor het reinigen van een container voor gevaarlijke afvalstoffen verhalen op de opdrachtgever.
 16. Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst doet de opdrachtgever afstand van eigendom der in de container gestorte goederen. De opdrachtgever blijft evenwel verantwoordelijk voor alle schadelijke gevolgen voortvloeiend uit de aard der in de container gestorte goederen en voorwerpen.
 17. Indien de opdrachtgever zelf afval aanlevert op de overslagplaats van de opdrachtnemer gelden dezelfde bepalingen. De bon die door de opdrachtgever of zijn aangestelde wordt ondertekend en waarop de aard van de aangeleverde goederen wordt gespecifieerd, is bindend voor de opdrachtgever. De opdrachtnemer heeft het recht om bij aanlevering of op een later tijdstip na te kijken of het aangeleverde afval overeenkomt met de specifieke bon.
 18. De aansprakelijkheid van de opdrachtnemer is, ook in geval van grove fout, beperkt tot max tweeduizendvijfhonderd euro. Hiervan kan enkel bij schriftelijk akkoord tussen partijen worden afgeweken, in welk geval de opdrachtnemer nooit aansprakelijk kan zijn voor een bedrag hoger dan het bedrag daadwerkelijk door zijn beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar uitgekeerd.
 19. Alle prijzen vermeld door de opdrachtnemer hetzij schriftelijk, hetzij telefonisch zijn, in Euro, exclusief btw. Tenzij anders schriftelijk overeengekomen.
 20. Behoudens andere vermeldingen op de facturen, zijn deze betaalbaar op het adres van de maatschappelijke zetel van de opdrachtnemer binnen een termijn van één maand na factuurdatum, zonder afbetalingsmodaliteiten of schuldvergelijking. De opdrachtgever moet verandering van facturatieadres onmiddellijk melden.
 21. Elk protest dient binnen de acht dagen na factuurdatum per aangetekend schrijven aan de opdrachtnemer ter kennis gebracht worden. Het protest schorst de betalingsverplichting niet. Na het verloop van deze termijn, wordt de factuur geacht te zijn aanvaard, gelet op de aard van de prestaties van de opdrachtnemer en de daarmee gepaard gaande bewijsmoeilijkheden. Elke klacht betreffende de plaatsing van de container(s) (onverminderd het bepaalde in art. 5) dient ten laatste bij de ophaling ervan te worden gemeld en ten laatste binnen de vijf dagen schriftelijk te worden bevestigd.
 22. In geval van niet- of laattijdige betaling, is er na vervaldag van de factuur van rechtswege een verwijlinterest ad 1% per begonnen maand, alsmede een forfaitaire schadevergoeding ad 10% met een minimum van 25€ per factuur, telkens met dien verstande dat de verschuldigde verwijlinterest en schadevergoeding nooit minder kunnen zijn dan deze verschuldigd onder de Wet Betalingsachterstand. De niet-betaling van één factuur maakt alle facturen onmiddellijk opeisbaar. Iedere betaling wordt aangerekend op de oudste openstaande vordering. Bij gebrek aan tijdige betaling, heeft de opdrachtnemer bovendien het recht om (i) zonder aanmaning het werk stil te leggen of de overeenkomst op te zeggen voor het geheel of voor het nog niet uitgevoerde gedeelte; en (ii) eenzelfde volume afval terug te brengen als waarop de onbetaalde factuur betrekking heeft.
 23. Indien de rekening van de opdrachtgever een debet vertoont of de opdrachtgever een lage kredietwaardigheid heeft, kan de (verdere) uitvoering van diens bestelling geweigerd worden en kunnen ter beschikking gestelde containers desgevallend worden opgehaald, dan wel kan de normale prijs verder worden aangerekend ten titel van schadeloosstelling voor verstoring van de normale dienstorde. De opdrachtnemer kan bovendien steeds betaling eisen voorafgaandelijk aan de uitvoering van zijn prestaties.
 24. De opdrachtnemer heeft het recht de overeenkomt van rechtswege als ontbonden te beschouwen in geval van faillissement, kennelijk onvermogen alsook om het even welke wijziging aan de juridische toestand van de opdrachtgever en bij niet-naleving van de contractuele bepalingen en bijhorende voorwaarden. In deze gevallen zal de opdrachtgever de container onmiddellijk ter beschikking stellen van de opdrachtnemer.
 25. De opdrachtnemer heeft het recht om prijsverhogingen door te voeren indien en voor zover externe omstandigheden daartoe nopen, zoals wetswijzigingen; verhoging van milieuheffingen of andere belastingen, heffingen of kosten; prijsstijgingen van onderaannemers of van transportkosten; stijging van grondstof- en/of energieprijzen: stijging van verwerkingsprijzen en/of een wijziging van de locatie waar de bewerking of verwerking plaatsvindt, enz. De opdrachtnemer heeft bovendien het recht om periodiek zijn prijzen te verhogen overeenkomstig de consumptie index voor energie gerelateerde kosten en/of andere gebruikelijke indexen in de sector voor kosten gerelateerd aan lonen, transport, materialen en verwerking. (vb kilometerheffing)
 26. Op de overslagen gelden strikte veiligheidsvoorschriften waaronder een rookverbod en de verplichting om de snelheid aan te passen
 27. De opdrachtnemer heeft het recht te werken met onderaannemers.
 28. Elke rechtsvordering van de opdrachtgever verjaart een jaar na beëindiging en/of voltooiing van de uitvoering van de overeenkomst waarop de rechtsvordering betrekking heeft, tenzij het feit waarop de rechtsvordering betrekking heeft redelijkerwijze niet binnen deze termijn had kunnen worden opgemerkt, in welk geval de rechtsvordering verjaart een jaar na het moment waarop bedoeld feit door de opdrachtgever opgemerkt kon of had moeten worden, dit alles tenzij de wet een kortere termijn voorziet.
 29. De opdrachtnemer verzamelt en verwerkt persoonsgegevens van opdrachtgevers in het kader van haar diensten (rechtsgrond: uitvoering overeenkomst). Persoonsgegevens worden enkel doorgegeven en bewaard voor zover en zo lang noodzakelijk voor deze doeleinden. De opdrachtgever draagt de verantwoordelijkheid voor de juistheid van de persoonsgegevens die hij bezorgt en verbindt zich ertoe de AVG na te leven ten aanzien van de personen van wie hij persoonsgegevens overmaakt.
 30. De ongeldigheid of niet-afdwingbaarheid van enige bepaling van deze algemene voorwaarden zal niet de ongeldigheid of niet-afdwingbaarheid tot gevolg hebben van enig andere bepaling of van de overeenkomst in haar geheel. In dat geval zal zulke bepaling geacht worden te zijn vervangen door een andere bepaling die geldig en afdwingbaar is en economisch gezien hetzelfde effect heeft voor alle partijen.
 31. Belgisch recht is van toepassing op de relatie tussen partijen. In geval van betwisting zijn alleen de rechtbanken van het arrondissement van de maatschappelijke zetel van de opdrachtnemer bevoegd.
Vrijblijvende offerte opvragen